jueves, 30 de octubre de 2014

¿Dónde están nuestros lobos? / Non daude gure otsoak?


Las sierras de Salvada y Gibijo y, en conexión con éstas, los cordales montañosos del noreste de la provincia de Burgos han sido zonas frecuentadas y habitadas por el lobo (Canis lupus) desde tiempos inmemoriales. La cantidad de loberas construidas en dichas montañas atestigua esta antigua querencia, las hay en Gibijo, Arkamo, San Miguel, Gurdieta, Pérex, etc.

Salbada eta Gibijoko mendikateak, eta hauekin lotuta dauden Burgosko iparrekialdeko mendiak, aintzina-aintzinatik otsoak bizi izandako eremuak dira. Inguru horietan eraikitako lobera kopuruak (Gibijo, Arkamo, San Migel, Gurdieta, Perex…) aspaldiko zaletasun honen testigantza argia ematen du.
Lobo abatido este mes de octubre. Sierra Salvada.
El último Censo Regional del lobo en Castilla y León (2012-2013) cifra en 179 el número de manadas presentes en dicha comunidad, un 20% más que en el anterior censo de 2000-2001; una situación que se invierte precisamente en las montañas de la zona nororiental burgalesa ya que varias de las manadas presentes en 2000-2001 han desaparecido en el último censo. Respecto a estos resultados, los autores de este último censo indican que este bajo número de manadas no era de esperar en dicha zona “por la calidad del hábitat y la alta disponibilidad de ungulados salvajes”.


Gaztela eta Leon-go  Otsoaren azken Erroldaren arabera (2012-2013) komunitate horretan gaur egun  dagoen otso talde kopurua 179 taldetan finkatzen du, hau da, 2000-2001-eko azken erroldan baino % 20 gehiago; erabat aldatzen den egoera hain justu Burgosko iparrekialdeko mendietan, non 2000-2001 ageri ziren zenbait otso talde desagertu diren azken erroldan. Emaitza hauek aztertzerakoan, erroldaren egileek aipatzen dute ez zegoela talde kopuru eskax hau esperotzerik, “inguruenaren kalitatea eta unguladu basatien eskuragarritasun altua kontuan harturik”

Censo Regional del lobo en Castilla y León. Los puntos rojos representan las manadas detectadas en el censo 2000-2001 y los cuadrados grises las detectadas en 2012-2013.
En lo que respecta a los datos de Euskadi aún no se conocen los resultados del actual censo del lobo si bien nosotros sabemos que en las sierras occidentales alavesas únicamente campean individuos divagantes, en ningún caso manadas establecidas.

Euskadiri dagokionez, oraindik ez dira ezagutzen aurtengo otsoaren erroldaren emaitzak, baina jakin badakigu Arabako mendebaldeko mendikateetan ale divagatzaileak baino ez dabiltzala kanpeatzen, eta inolaz ere talde egonkorrak.

Entonces, si en 2000-2001 contábamos con varias manadas y las condiciones siguen resultando favorables a día de hoy ¿qué ha ocurrido para que  hayan desaparecido manadas enteras? ¿cuál es la causa de que estas montañas sean un sumidero para las poblaciones de lobos?


Orduan, 2000-2001 zenbait talde bagenituen eta gaur egun ingurune balditzak egokiak izaten baldin badarraite, zer gertatu da talde osoak desagertzeko? Zein da otso populazioentzat mendi hauek sumidero bat izatearen arrazoia?

Manadas de lobos. Censo Regional del lobo en Castilla y León (2012-2013).
Una de las razones podría ser su caza legal pero en las cinco últimas campañas cinegéticas, es decir, desde 2009-2010 a 2013-2014, únicamente se han abatido 3 ejemplares en estas sierras del noreste de Burgos y ninguno en Álava a pesar de que todavía en 2009 se mantenía en la zona el número de manadas del censo de 2000-2001.

Ehiza legala izan ziteken agian arrazoia, baina azken bost ehiza sasoietan, hau da, 2009-2010 tik 2013-2014ra 3 ale baino ez dira akatuak izan Burgosko iparrekialdeko mendietan, eta bat ere ez Araban nahiz eta 2009-an oraindik 2000-2001eko erroldako talde kopurua mantentzen zen inguruotan.

Aparentemente todo indica que en los últimos años no hay lobos, ni vivos ni muertos, circunstancia que no parece haberse tenido en cuenta por la Junta de Castilla y León que ha concedido para esta campaña un par de precintos para los municipios de Medina de Pomar, Traslaloma, Valle de Losa, Berberana y San Zadornil. Lamentablemente uno de estos precintos se ha utilizado a mediados del mes de octubre al abatirse un lobo durante una batida al jabalí celebrada cerca de Berberana, en la vertiente meridional de Sierra Salvada.


Badirudi azken urteotan ez dagoela inungo otsorik, hala ere Gaztela eta Leongo Juntak antza ez du kontutan izan datu hau, ehiza saio honetarako Medina de Pomar, Traslaloma, Losako Bailara, Berberana eta San Zadornileko udaletarako bi zigilu onartu bait ditu. Tamalez, zigilueteriko bat erabilia izan da urriaren erdialdean, otso bat  ehizatua izan baita basurdeko batida baten bitartean Berberanatik hurbil, Salbadako hegoaldeko isurialdean.

Excremento de lobo en montaña de Losa. 2013.
Que existan pocos o ningún lobo es un hecho que resulta muy cómodo a las Administraciones ya que evitan así la conflictividad social que genera siempre su presencia,  sin embargo es exigible que cumplan con su cometido de perseguir, investigar y poner los medios suficientes para luchar contra un furtivismo atroz que impera aquí libre e impunemente, máxime cuando este delito se contempla de manera específica en el Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León (artículo 17 Control del furtivismo).

Otso gutxi edo batere ez egotea erakundeentzat arrun erosoa da, bere presentziak sortzen duen gatazka soziala ekiditzen bait dute. Hala ere esijigarria da erakundeen partetik inguruotan nagusia den furtivismo latz eta zigorrik gabekoaren aurka beren egitekoa betetzea, furtibismoa ikertuz eta jazarriz, beharrezkoak diren baliabideak jarrita. Are gehiago delitu hau espezifikoki kontutan hartuta baitago Gaztela eta Leongo Otsoaren Kontserbazio eta Kudeaketa Planan (17gn artikulua, Furtibismoaren kontrola).

Gustavo.

martes, 21 de octubre de 2014

Iglesias de Álava, refugios de fauna / Arabako elizak, faunaren babesleku


Plecotus sp. Iglesia Ollabarri.
Azken urteotan asko dira eraberritu dituzten etxeak, baserriak, estalpeak, ukuiluak eta zubiak edo harresiak bezalako eraikuntzak eta horrek leku horiek babesteko eta umetzeko erabiltzen duen fauna aberatsa eta anitza kanporatu du. Horrez gain, berriz ere leku horiek hartzea galarazten diegu, beren gorotzek, egagropilek edo armiarma-sareek etxaurreak, leihoak eta gelak zikintzen dituztelako.

Colirrojo tizón. Iglesia Armiñón
El arreglo generalizado en los últimos años de casas, caseríos, cobertizos, cuadras y cualquier otro elemento constructivo como puentes o muros ha expulsado a la rica y variada fauna que los utilizaba para refugiarse o criar. Además evitamos que intenten recolonizarlos porque sus excrementos, egagrópilas o telarañas ensucian y afean  fachadas, ventanas y estancias.

Cigüeña blanca. Iglesia Nanclares de la Oca.
Gaur egun, elizak gure herrietan espezie ezberdinak jasotzen dituzten eraikin bakarrak izan ohi dira. Argazki hauek adibide gutxi batzuk dira, izan ere, zerrenda honetan beste motatako hegaztiak, saguzarrak, mikrougaztunak edo intsektuak sar zitezkeen.

Excremento pequeño carnívoro ¿comadreja? Iglesia Lezama.
Hoy día las iglesias son uno de los pocos edificios de nuestros pueblos, en muchas ocasiones los únicos,  que siguen acogiendo a un buen número especies. Estas fotos son sólo algunos ejemplos, la lista podría extenderse a otras especies de aves o de murciélagos, a micromamíferos, a insectos…

Mochuelos. Iglesia en Urkabustaiz.
Baina elizek ere berritze lanak jasan dituzte eta hauetako batzuetan bizitzea ezinezkoa bilakatu da. (Otobarren, Uribarri Ibiña); gainera, azken urteetan bizilagunek hainbat elizen kanpandorretan eta gangetan sareak ipintzen dituzte, etxeko usoak sar ez daitezen. Mandaitan, Okendon, Tresponden, Alcedon, Billodan, Antezana de la Riberan edo Amurrion, besteak beste, sumatu dut joera hau. Eta arazo berbera duten herrietan hemendik gutxira gauza bera egin dezakete, hala nola, Ondategin edo Lezaman.

Egagrópilas de cernícalo vulgar, Iglesia en Zigoitia.
Pero las iglesias también han sufrido reformas, algunas de ellas hasta el punto de ser herméticas a cualquier tipo de vida (Hueto Abajo, Ullibarri Biña); además, en los últimos años los vecinos están cerrando con malla los campanarios y bóvedas de muchas iglesias para evitar que accedan las palomas domésticas. Lo he detectado en Montevite, Oquendo, Trespuentes, Alcedo, Víllodas, Antezana de la Ribera, Amurrio… y otros pueblos con el mismo problema lo podrían hacer en breve: Ondategi o Lezama.

Gorrión chillón. Iglesia Ormijana.
Hegaztiei dagokienez, Espainiako Ornitologia elkartearen (SEO) txostenen arabera, herri-guneetara lotuta dauden hegaztien gainbehera garrantzitsua ematen ari da. Zergatiak anitzak dira, baina emaitza bera da: gure herriak bioaniztasuna era larrian galtzen ari dira.

Egagrópilas lechuza. Maroño.
Solamente en lo que se refiere a las aves, los informes de la Sociedad Española de Ornitología (SEO) constatan un declive importante de las aves ligadas a medios urbanos. Las causas son múltiples pero el resultado es el mismo: nuestros pueblos pierden biodiversidad de manera alarmante.

Malla en campanario de iglesia de Amurrio

Gustavo.