miércoles, 3 de junio de 2015

El proyecto de carretera de Saratxo - Saratxoko errepidearen egitasmoa

El 14 de diciembre de 2010 el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava aprobó el proyecto de remodelación de la carretera general A-625 que une Amurrio con Orduña, entre Larrinbe y la zona de La Muera. El proyecto tuvo una declaración de impacto ambiental favorable que puede consultarse en este enlace. El proyecto discurre principalmente por el pueblo de Saratxo, municipio de Amurrio. El trazado elegido discurre por el fondo del valle pegado al río Nervión y el ferrocarril de RENFE. 

Se han proyectos dos enlaces uno con el polígono industrial de  Saratxo y otro con la antigua carretera a Amurrio en el barrio los Mesones, denominado Amurrio Sur. El enlace del polígono industrial se pospuso para una segunda fase.

2010ko abenduaren 14an Arabako Foru Aldundiak Amurrio Urduñarekin lotzen duen A-625 errepide nagusiaren birmoldaketarako egitasmoa onartu zuen Larrinbe eta La Muera tartean. Egitasmoak jasotako ingurumen-inpaktu deklarazioa aldekoa izan zen lotura honetan ikus daiteken bezala. Egitasmoa nagusiki Saratxo herrian garatzekoa da, Amurrioko udalerrian, aukeratutako ibilbidea Nerbioi ibaiaren eta RENFEko trenbidearen ondotik doalarik.

Bi lotura aurrikusten dira, bata Saratxoko industrial gunearekin, eta bestea Amurrioko errepide “zaharrarekin” Los Mesones auzoan, Amurrio Hegoa deiturikoa. Industrialdeako lotura etorkizuneko beste fase baterako utzi egin da.


Plano planta de trazado 1, tramo Inicio proyecto en enlace al polígono de Saratxo - Enlace Sur Amurrio
Plano de planta de trazado 2, tramo Enlace Sur Amurrio - La Muera (Orduña) 

En la tramitación del proyecto diversas entidades y organismos presentaron alegaciones, haciendo hincapié en la gran ocupación de suelo que supone el proyecto. Tales alegaciones no fueron admitidas por la Diputación Foral de Álava.

Egitasmoaren tramitazio garaian, elkarte eta entitate ezberdinek alegazioak aurkeztu zituzten, egitasmo honek suposatzen zuen lurraren okupatze itzela zela eta. Arabako Foru Aldundiak alegazio horiek ez zituen onartu.

Esquema de los ejes de los viales proyectados. La Diputación no admite cruces al mismo nivel en el tronco de la carretera.

Vista desde Atxondo con un esquema del trazado de la nueva carretera. El eje de la nueva vía es la línea azul.
El diseño de la carretera no contempla los cruces al mismo nivel. Para construir un enlace a desnivel, que no afecte al eje de la carretera, hay que construir puentes sobre el tronco principal de la carretera y rotondas a ambos lados para distribuir los tráficos. De esta manera se necesitan grandes extensiones de terreno para construir el enlace, como se ve en las figuras.

Altuerako lotura hauek errepidearen ardatz nagusiaren gainetik zubiak eraikitzea eskatzen dute, hala nola errotondak egitea bi aldeetan zirkulazioa banatzeko. Ondorioz, irudietan ikusten den legez, oso lur azalera handiak behar dira lotura hauek eraikitzeko:

Enlace Amurrio Sur y en color anaranjado vertedero de tierras V-6

Amurrio Hegoa lotura
En esta sección en el punto del enlace se pueden comprobar las dimensiones del movimiento de tierras necesario.

Amurrio Hegoaldeko loturan egindako sekzio honetan antzematen da behar diren lur eta arroka mugimenduen dimentsioak.  La superficie que ocupan los enlaces es de unas 6 ha de buenos suelos de vega, fértiles, llanos, que son el soporte de explotaciones ganaderas profesionales. El suelo agrario de calidad es un recurso no renovable, es un recurso estratégico. Cuando se ocupa por asfalto u hormigón no hay posibilidad de vuelta atrás o compensación. Se produce la pérdida irreversible de un recurso natural. El valor paisajístico y naturalístico es indudable también, es la típica campiña cantábrica, paisaje que ha sufrido una fuerte regresión en el País Vasco en las últimas décadas. 

Loturek hartuko duten azalera, gaur egun abelazkuntza ustiategi profesionalek darabilten lurzoru egoki, emankor eta lauen 6ha-koa da. Kalitatezko nekazal lurzorua baliabide berriztagaitza izanik, baliabide estrategikoa da. Asfaltoak estaltzen duenean, ez dago atzera bueltarik, naturarren baliabide bat betirako galtzen da. Hori kontutan hartu gabe galera paisajistiko eta naturalistikoa, kantauriar landako paisaia azken hamarkadetan Euskadin atzerakada bortitza jaso duelarik.

Campas a ocupar por el enlace Amurrio Sur

Campas en el barrio Los Mesones que desaparecerán con la construcción de la carretera

Campas y caseríos en el barrio los Mesones que serán ocupadas por la carretera

Tras ocupar estas vegas con las rotondas, enlaces a desnivel, vías de servicio, etc., la carretera atraviesa el río Nervión para ir pegada a las vías de RENFE hasta la venta de Menditxueta ya en el límite con Orduña. El diseño de los viales impide hacer algunos movimientos como por ejemplo Saratxo-Orduña o Lekamaña-Orduña de manera directa, teniendo que ir los vecinos de estos pueblos hasta el “scalextric” del barrio los Mesones y volver hacia Orduña. El diseño de la carretera pone en entredicho también la continuidad del parque lineal del Nervión.

Ibar hauek errotondez, altuerako loturez, zerbitzuko bideez… estali ondoren, errepideak Nerbioi ibaia zeharkatzen du RENFEko trenbideen ondotik jarraitzeko Menditxuetako bentaraino, Urduñako mugan. Bideen diseinuak zenbait ibilbide egitea galerazten du, hala nola Saratxotik Orduñara edo Lekamañatik Urduñara zuzenean, Lekamaña eta Saratxoko biztaleek Los Mesones auzoko “eskalextrik”-aino joan beharko dutelarik gero Urduñara itzultzeko. Errepidearen diseinuak zalantzan jartzen du Nerbioiko Parke Linealaren kontinuitatea.


La mayoría de los vecinos de Saratxo y de Lekamaña para ir a Orduña tendrán que ir antes hasta la entrada de Tubacex. La carretera empeora la conectividad territorial para los pequeños núcleos de población.

Vista de la ladera de Lekamaña. La nueva carretera discurrirá adyacente a las vías del ferrocarril.

Además de la propia vía hay que hacer mención a los 381.000 m3 de material sobrante de excavación (rocas y tierras) que se proyecta depositar en tres depósitos o vertederos, que ocupan también tierras de cultivo en Longarai y Saratxo, en una superficie de  75.000 m2.

Errepideaz gain, indusketako soberakinetako arroka nahiz lurreko 381.000 m3 aipatu behar dira ere, hiru zabortegi edo biltegietan pilatzea aurrikusten direnak, Longarai eta Saratxoko nekazal lurrak estaliko dituztenak ere, 75.000 m2-ko azaleran.

Vertederos de tierras y rocas en el barrio de Longarai
Tierras de cultivo y prados de siega cerca de Longarai que serán ocupados por varias decenas de miles de metros cúbicos de tierras y rocas

Vaguada que ocupa el vertedero de tierras y rocas V3a 


Los vecinos y la Junta Administrativa de Saratxo solicitaron desde el principio una revisión del proyecto para pedir que se minimizara la ocupación de suelo, que resulta irracional para una carretera por donde circulan unos 5.000 vehículos al día.

La situación de enconamiento entre la Diputación Foral de Álava por un lado y la Junta Administrativa de Saratxo y el Ayuntamiento de Amurrio por el otro llegó a las Juntas Generales de Álava que pidieron por unanimidad de todos los grupos políticos la revisión del proyecto, como puede comprobarse e en este enlace.

El Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Álava sin embargo se niega a revisar el proyecto, sin argumentos públicos.


El conflicto se ha ido recrudeciendo apareciendo pintadas de protesta por el proyecto que los operarios de mantenimiento de carreteras se han encargado de borrar en alguna ocasión. Información de la plataforma Saratxo bizirik 2.0. aquí.


Pintadas de protesta contra el proyecto de nueva carretera. Las anteriores pintadas, más artísticas, fueron borradas por operarios de mantenimiento de carreteras.
Saratxoko auzokideek eta administrazio batzarrak hasiera hasieratik eskatu zuten egitasmoaren berrikusketa lurraren okupazioa gutxitzeko, eguneko 5000 ibilgailu baino ibiltzen ez den errepide batentzat irrazionala baita, bereziki aipatutako altuerako loturen diseinuan.

Arabako Foru Aldundia batetik, eta Saratxoko Administrazio Batzarra eta Amurrioko Udala bestetik, sortutako egoeraren gaiztotzeak Arabako Batzar Nagusietara iritsi zen, talde guztiek aho batez eskatu zutelarik egitasmoaren berrikusketa, lotura hontan baieztatu daiteken bezala.

Hala ere, Arabako Foru Aldundiko Herri Lan Sailak egitasmoa berrikustera ukatu egiten da, bestelako azalpenik gabe.

Gatazka gaiztotzen darrai, zenbaitetan egitasmoaren aurkako pintadak agertu dira, errepide mantenurako langileek ezabatzen dituztenak. Saratxo bizirik 2.0 plataformaren informazioa hemen

Errepidearen kontrako pintadak. Lehen zeudenak errepideetako mantenimenduko langileek ezabatu zituzten

Dada la importante afección a tierras fértiles de cultivo la Junta Administrativa de Saratxo pidió al Departamento de Agricultura de la Diputación su valoración de esta afección, valoración que es una obligación legal establecida en la Ley de Política Agraria y Alimentaria y en la Ley del Suelo del País Vasco. El Departamento de Agricultura reconoció que no había valorado tal afección, no cumplió con su obligación legal de valorar y defender el suelo agrario, como puede comprobarse en el escrito.  

Nekazal lur emankorretan duen eragina ikusirik, Saratxoko Administrazio Batzarrak Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari eragin honen balorazioa eskatu zion, balorazioa hau legeak ezarritako betekizuna delarik, Euskadiko Lurraren Legean eta Nekazal eta Elikadura Politikako Legean ezarrita dagoena. Nekazaritza Sailak eragin hau ez zuela kontutan hartu onartu zuen, bere legezko betebeharra nekazal lurra defendatzeko eta balioesteko ez zuela bete, idazkian ikus daiteken bezala.


Tampoco la carretera tiene por el momento autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Uno de los vertederos de tierras está proyectado que ocupe en parte la vega del Nervión, inundable, cuestión que entra en contradicción con las normas de aguas.

Bestalde, errepideak ere ez dauka oraingoz Kantauriarreko Konfederazio Hidrografikoaren baimenik. Nerbioiko ibarran, uholde garaian urpean geratu daiteken eremuan, lur soberakinen biltegi bat aurrikusten da, uraren araudiaren contra doana.

En anaranjado el vertedero de tierras V6 que ocupa parte de la vega inundable del río Nervión.

Plano de inundabilidad de la misma vega del Nervión, en naranja y amarillo las zonas de mayor peligro. El vertedero V6 ocupa parte de esa vega. 

La nueva etapa política que ahora empieza tiene una cuenta pendiente en Saratxo.

Orain hasten den etapa politiko berriak aurre egin beharko du Saratxon dagoen arazoari. 

Xabi

2 comentarios:

 1. Muchas gracias Xabi por ponernos al corriente de la situación que se está viviendo con el desproporcionado trazado de la variante de Saratxo.
  Es de agradecer la molestia que has tenido al proyectarnos en fotografías todo el recorrido que dicha macro obra va a ocasionar si se lleva hasta el final, como ahora está proyectada.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Esperemos que los nuevos políticos de la Diputación reconduzcan el asunto.

   Eliminar