sábado, 29 de agosto de 2020

Localizada en Ayala la primera colonia de cría de murciélago mediterráneo de herradura en Álava /Aurkitua Aiaran ferra-saguzar mediterranearraren lehen ugalketa kolonia

Joan den uztailan, Aiarako koadrilako herri bateko eraikuntza baten azpikaldean aurkitu zen estraineko aldiz ferra-saguzar mediterranearraren (Rhinolophus euryale) lehen ugalketa kolonia egiaztatua Araban. Espezie hau “Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Katalogoan” ageri da “Galzorian” dagoen espezie bezala.

El pasado mes de julio se localizó en los bajos de un edificio situado en un pueblo de la Cuadrilla de Ayala la primera colonia de cría constatada en Álava de murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), una especie que se encuentra incluida dentro del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas como En peligro de extinción.

Crías de murciélagos mediterráneos de herradura junto con murciélagos ratoneros pardos

Aiarako landak ingurune hobeezina eskaintzen dio saguzar espezie honi gure paisaiaren mosaiko izakera nabarmenari esker: bazkarako eta segatzeko belazeak, elorri beltz, zuri eta laharrez osatutako heskaiak, landare estaldura egokia dituzten ibai eta errekak (makalak, lizarrak, altzak…), baratzak, erkametz eta pinu gorriko baso nahasiak… Egia esan, bere ahaide diren ferra-saguzar txikia (Rhinolophus hipposideros) eta ferra-saguzar handia  (Rhinolophus ferrumequinum), ingurune eskakizun antzekoak dituztenak, sarritan ageri dira gure inguruan, bi espezie hauetako ugalketa kolonia dexente ezagutzen direlarik.

La campiña ayalesa ofrece un hábitat óptimo para esta especie de murciélago debido al elevado mosaicismo de nuestro paisaje: prados de diente y siega, setos formados por endrinos, majuelos y zarzamoras, ríos y arroyos con buena cobertura vegetal entre la que destacan los chopos, fresnos y alisos, pequeños huertos y bosques mixtos de quejigos y pinos albares. De hecho, sus parientes, el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) y el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), con unos requerimientos de hábitat similares, son frecuentes en la zona y se conoce un buen número de colonias de cría de ambas especies.

Crías de murciélagos mediterráneo de herradura junto con murciélagos ratoneros pardos

Bi eragile daude halaere gure eskualdean bere agerpena mugatzeko. Batetik saguzar hau beste bi ferra-saguzarrak baino termofiloagoa da, hau da, hozbero baxuetara okerrago egokitzen da, eta beraz urriagoa izan ohi da eskualde eurosiberarretan, non ibarren azpialdean egoten den. Bestetik nagusiki haitzulotartzat hartua izan ohi da, eta horrek bere agerpena ugal-sasoian  oztopatzen du gure ibar azpietan kobazulorik ez dagoelako, denak Salbadan edo Laudioko Sta Luzia inguruan baitaude.

Sin embargo, hay dos condicionantes que limitan su presencia en nuestra comarca. En primer lugar, este murciélago es de carácter más termófilo que los otros dos murciélagos de herradura, es decir, está peor adaptado a las bajas temperaturas y resulta, por tanto, más escaso en las regiones eurosiberianas donde ocupa fondos de valle. Y, en segundo lugar, se le considera preferentemente cavernícola, lo cual dificulta su presencia durante la época de cría en nuestros valles ya que no existen cuevas, todas ellas se encuentran en la Sierra Salvada o en el entorno de Santa Lucía de Llodio.

Colonia mixta de murciélagos mediterráneo de herradura y murciélagos ratoneros pardos.

Orain arte hainbat ale isolatu aurkituak izan ziren Gorobel mendizerran, baina itxaropena genuen ugalketa koloniaren bat aurkitu genezakela, Burgosko Angulo herriko baserri batean (Menako bailaran), Añes-herritik (Aiara) kilometro eskas batera, hamabi aletik gora aurkitu bait genituen babeslekua ferra-saguzar handi baten kolonia batekin partekatzen.

Hasta la fecha únicamente habían sido detectados ejemplares aislados en la Sierra Salvada, pero manteníamos la esperanza de encontrar alguna colonia de cría ya que en un caserío del pueblo burgalés de Angulo (Valle de Mena) y situado a menos de un kilómetro de Añes (Ayala) habíamos localizado más de una docena de ejemplares compartiendo el mismo refugio con una colonia de murciélagos grandes de herradura.

Colonia de murciélagos ratoneros pardos

EAEko lurrazpiko gordeleku eta eraikuntzetan babesten diren kiropteroen Kudeaketa Planaren zirriborroaren arabera, ferra-saguzar mediterranearra hirurogeitamargarren hamarkadan aurkitu zen kokapen ugaritatik desagertu zen, bereziki Gipuzkoako kostaldean, baina baita ere Bizkaian. Gaur egun dozena erdi bat kolonia Bizkaian baino ez dira ezagutzen.

Según el borrador del Plan Conjunto de gestión de quirópteros que habitan refugios subterráneos y edificaciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el murciélago mediterráneo de herradura desapareció de muchas localidades en las que se encontró durante los años setenta, especialmente de la costa de Gipuzkoa, pero también en Bizkaia. Actualmente únicamente se conocen media docena de colonias en Bizkaia.

También existen en el mismo lugar murciélagos grandes de herradura

Ferra-saguzar mediterranearra beste bi rinolofo espezieak baino sentikorragoa da bere inguruan gerta daitezken perturbazioei, eta bere koloniek jasandako eragozpenak dira hain zuzen ere bere mehatxurik nagusiena. Hortik dator bere kalteberatasuna eta kontserbazio maila, eta espezie honek sortzen duen kezka. Gainera, urtean kume bakarra izatean, eta ez urtero, bere populazioak oso mantso haz daitezke.

El murciélago mediterráneo de herradura es más sensible que las otras dos especies de rinolofos antes citadas a las perturbaciones que se generan en su entorno, y las molestias a sus colonias constituyen una de las principales amenazas a las que se enfrenta, de ahí también su vulnerabilidad, preocupación y grado de conservación. Además, al engendrar  una única cría al año (y no todos los años) sus poblaciones crecen lentamente.

Murciélagos mediterráneos de herradura en Angulo (Valle de Mena)

Horregatik, kolonien kokapena ezagutzen duten guztien ardura eta konpromezua beharrezkoa da,  eta koloniei ostatu ematen dieten eraikuntzen jabeena bereziki, bere kontserbazioan laguntzeko eta eragozpenak ekiditeko.

Por ello es necesaria la responsabilidad y el compromiso de todos aquellos que conocen la ubicación de las colonias y, en especial, los propietarios de las construcciones donde están ubicadas, para evitar las molestias y tratar de colaborar para su conservación.

Algunos murciélagos enanos también han encontrado fisuras para refugiarse en el mismo lugar.

2010. urtetik, Arabako Foru Aldundiak noizbehinka saiatu da jabego partikularretan dauden koloniei garrantzia ematen eta diruz laguntzen, Ingurumen Zerbitzuen Ordainketarako deialdiaren bitartez.

La Diputación Foral de Álava desde el año 2010 y ocasionalmente se ha esforzado en poner en valor y subvencionar la conservación de colonias de murciélagos en propiedades particulares a través de la convocatoria de Pagos por Servicios Ambientales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario