lunes, 16 de marzo de 2020

Algunos de nuestros árboles más sobresalientes/Gure zuhaitz nabarmenetariko batzuk


Sarrera honetan, gure eskualdeko zuhaitz nabarmenetariko batzuk erakutsi nahi ditugu, dela beren izakera historiko eta sozialagatik, dela bere erlijiozko izaeragatik, edo bere tamainagatik.  Ez ditugu kontutan hartu lorategi edo parkeetan hazten diren aleak, nahiz eta tamaina edo adin  itzelezko batzuk, egon badaude.  Nolanahi ere, beste sarrera batentzako gaia izan zitezkeen.
Mostramos en esta entrada algunos de los árboles más destacados de la comarca en virtud de su carácter histórico y social, su vinculación religiosa o sus dimensiones y singularidad. Entre estos no hemos incluido ningún ejemplar que crezca en jardines, villas o parques a pesar de que hay cedros, secuoyas, palmeras o tuyas de proporciones o edad considerable; en cualquier caso, éste sería el tema de otra entrada en el blog.
Encina. Nuestra Señora de la Encina. Artziniega.
Aipatu beharreko lehen zuhaitza, Artziniegako Arteko Andra Mariren santutegiko artea (Quercus ilex) izango litzateke.  1995.  urtean “Zuhaitz Nabarmen”  izendatua izan zen, Euskadiko ingurunearen babeserako dagoen figuretariko bat; 25 mtako garaierakoa, 8,6 mtako perimetrokoa eta 28 mtako adaburukoa.  Kondairaren arabera, Ama Birjinaren irudi bat agertu zen  mirariz leku horretan bertan  hazten zen arte baten gainean,  bere gurtzari eta gaur egungo elizaren eraikuntzari sorrera emanez.
Del primer árbol que habría que hablar es de la encina (Quercus ilex) del Santuario de Nuestra Señora de la Encina en Artziniega. En 1995 fue declarado Árbol Singular, una de las figuras de protección del medio natural existentes en Euskadi; posee una altura de 25 m, un perímetro del tronco de 8,6 m y una copa de 28 m. Cuenta la leyenda que una figura de la Virgen apareció milagrosamente sobre una encina que crecía en este mismo  lugar dando origen a su culto y a la construcción del templo actual.


Hala ere, esan beharra dago hau ez dela eliz edo baseliza baten ondoan dagoen arte bakarra. Gure eskualdea horrelakoaz beteta dago, eta nahiko arrazoia badago lotura hau nabarmentzeko eta guzti horientzat babes figura bat sortzeko: Artziniegako San Antonioko baselizan, Retes Tudelakoan, Sojogutin, Kexaako Elurretako Andra Mariren baselizan, Menagarain (non kanposantuan bertan ale bat dagoen), Arespalditzan, Lezaman, Lendoño Goikoan, Lendoño Beheko Pozako baselizan, Belandian, Mendeikan… Gainera, erlijiozkoak ez diren beste leku sinbolikoetan ere ageri da, Artziniegako Udaletxean edo Zaraobeko gainan bezalakoak.
Aunque esta encina no es la única que crece junto a una iglesia o ermita, la comarca está llena de ellas y debería ser motivo para destacar esta vinculación y crear una figura de protección hacia todos ellas: ermita de San Antonio en Artziniega, Retes de Tudela, Sojoguti, ermita de Nuestra Señora de las Nieves en Quejana, Menagarai (incluso dentro del cementerio hay un ejemplar), Respadiza, Lezama, Lendoño de Arriba, ermita de Poza en Lendoño de Abajo, Belandia y Mendeika; además, está presente en otros lugares simbólicos no religiosos como el ayuntamiento de Artziniega o el Alto de Zaraobe.
Encina de Lezama.
Bizkaitarrentzat  garrantzi historiko, eta bereziki sinbolikoa izan zuenak, nahiz eta duela zenbait mende desagertu, Luxaondoko (Aiara) Malato Zuhaitza izan zen. Bere kokapena gogoratzeko gurutze bat eta oroitzapenezko plaka bat ezarri zuten  Bizkaiko Batzar Nagusiek 1730-an. Kondairaren arabera, Arrigorriagako gudan Bizkaiko lehen jaunak, Jaun Zuriak, leondarrak garaitu eta leku horretaraino atzera egin erazi zituen, zuhaitz hura Bizkaiko Jaurerriko muga bezala markatuz.
Un árbol de relevancia histórica y, sobre todo, simbólica para los vizcaínos, aunque hace ya varios siglos que desapareció fue el Árbol Malato de Luyando (Ayala). En su lugar una cruz y una placa conmemorativa colocada por las juntas generales de Bizkaia en 1730 recuerdan el sitio donde crecía este árbol.  Cuenta la leyenda que en la batalla de Arrigorriaga el primer señor de Bizkaia, Jaun Zuria, hizo retroceder a los leoneses hasta este lugar, señalando este árbol como límite y frontera del Señorío de Bizkaia.
Lugar donde estuvo el árbol de Malato. Luyando.
Jakina da gure lurraldeetako zuhaitz batzuk batzarrak osatzeko erreferentziazko gune tradizionalak izan direla.  Badakigu, esate baterako, Menagaraiko auzotarrak  madariondo baten pean biltzen zirela. Baina gure eskualdeko zuhaitzik entzutetsuena maila horretan Ruzabalgo Batzarra osatzen duten lau herri bizkaitarretako herritarrak elkartzeko erabiltzen zuten huraxe da. 2016an, Batzar horren osatzearen eta bere ordenantzen 500. urteurrenean, lehendakariak berak parte hartu zuen Gernikako Arbolaren kimu baten landaketan zuhaitz  hori zegoen lekuan.
Es de sobra conocido que algunos árboles de nuestra geografía han sido el punto de referencia tradicional para la celebración de concejos y juntas. Sabemos, por ejemplo, que así lo hacían en Menagarai al reunirse sus vecinos bajo un peral, si bien el árbol más célebre en este sentido en nuestra comarca es aquel junto al que se reunían los vecinos de los cuatro pueblos vizcaínos que conforman la Junta de Ruzábal. En 2016, con motivo de los 500 años de la constitución de dicha junta y sus ordenanzas, el propio lehendakari participó en la plantación de un retoño del Árbol de Gernika en el lugar donde se encontraba aquel árbol.
Lugar donde se reunía la Junta de Ruzábal.
Orain arte erlijio, historia edo gizartearekin lotura izandako zuhaitzak aipatu ditugu. Orain aipatuko ditugunak bere ezaugarri fisikoengatik, tamaina, edertasuna edo adinagatik dira nabarmenak.
Hasta aquí hemos hablado de árboles con una vinculación histórica, social o religiosa, los siguientes ejemplares que pasamos a nombrar a continuación destacan simplemente por sus características físicas, dimensiones, belleza o edad.

Aiarako haritz (Quercus robur) zahar eta handienak lepatutako zuhaitzak dira. Oraindik tamaina ederreko batzuk mantentzen dira, haien artean adinagatik Artziniegako Arteako Santutegiko parkean daudenak azpimarratuko genituzkeelarik, eta tamaina edo garaieragatik  Olabezarko eskola zaharren ondoan dagoena, edo Larrinbeko Askargan baserriaren ondoan hazten dena, gutxi batzuk esatearren.
Los robles (Quercus robur) más grandes y viejos del valle son árboles trasmochos y aún se conserva un número importante de ellos y de buen tamaño, aunque destacarían por su edad los que se encuentran en el parque del Santuario de la Encina en Artziniega, y por su envergadura y altura el que está junto a las antiguas escuelas de Olabezar o el que crece junto al caserío Askargan en Larrimbe, por citar sólo algunos.
Robles en el Santuario de Nuestra Señora de la Encina.
Gaztainondo (Castanea sativa) zaharrik eta handienak lepatutako zuhaitzak dira ere, eta horien artetik gailentzen da tinta eta txankroko gaitzei biziraun duen gutxietariko bat; Okendoko Miñaur gaztainadian dago, 6,90 mko perimetroa duelarik. Okondon ere nabarmentzekoak dira bere tamainagatik gurbitz bat (Arbutus unedo) eta txorbeltz bat (Rhamnus alaternus).
Los castaños (Castanea sativa) más viejos y grandes son también ejemplares trasmochos y despunta uno de entre los pocos que han sobrevivido a las enfermedades de la tinta y el chancro; se encuentra dentro del castañar de Miñaur en Okendo y posee un perímetro de 6’90 m. También en esta última localidad llaman la atención por su grueso tamaño un madroño (Arbutus unedo) y un aladierno (Rhamnus alaternus).
Castaño en el barrio de Miñaur. Okendo
Madroño. Okendo
Aladierno. Okendo
Handik hurbil, Malkuartuko gainan, Laudio/Llodioko udalerrian, artelatz bat (Quercus suber) hazten da da,  mendebal mediterranear eskualdera mugatua dagoen espeziea, Euskadin oso urria, eta Aiaran ale bakar hau egoteak bitxitasun botanikoa bihurtzen duena. 
No muy lejos, en el Alto de Malkuartu dentro del municipio de Laudio/Llodio, crece un alcornoque (Quercus suber), especie restringida a la región mediterránea occidental con una presencia muy escasa en el País Vasco y del que sólo tendríamos este representante en la comarca, de aquí su singularidad botánica.
Alcornoque en Malkuartu.
Eta zuhaitz bereziez ari garelarik, ezin ahaztu haginak (Taxus baccata). Aiaran hazten diren hagin guztiak Inesek eta Enriquek zerrendatuak eta jasoak izan ziren “Las raíces del tejo en Ayala” liburuan. Guztien artetik, Salbada mendateko Labate eremuan dagoena gailentzen da, eguraldiaren erauntsi guztiei aurre egiten dielarik bere bakartasunean.
Y si hablamos de árboles especiales no podemos olvidar los tejos (Taxus baccata). Todos los tejos que crecen en Ayala fueron inventariados por Inés y Enrique y recogidos posteriormente en un libro titulado Las raíces del tejo en Ayala. De entre todos los ejemplares destaca el que se encuentra en el Paraje de Labate en la Sierra Salvada, un ejemplar que desafía en solitario todas las inclemencias meteorológicas.
Foto de la portada, tejo de Labate
Zerrenda ez zen inolaz ere hemen amaituko: Bostaratxetako putzuaren ondoan, Amurrion, pago (Fagus sylvatica)ale bikainak diraute, Garrastatxuko baseliza inguratzen duten lizarrak (Fraxinus excelsior)eliza gaitz guztietatik babesteko landatuak izan ziren, eta Menagarain erkametz (Quercus faginea) aparta dago.
La lista no acabaría aquí, ni mucho menos: junto a la charca de Bostaretxeta (Amurrio) aún se conservan magníficos ejemplares de hayas (Fagus sylvatica), en Garrastatxu los fresnos (Fraxinus excelsior) que rodean la ermita fueron plantados para preservar al templo de todo mal y en Menagarai crece un quejigo (Quercus faginea) de dimensiones considerables.
Fresnos rodeando la ermita de Garratatxu.
Haya trasmocha derribada por el viento. Bostaretxeta. Amurrio
Ezin dugu ahaztu gaur egun ikus ditzakegun zuhaitz hauek belaunaldiz belaunaldi erabilgarriak izan direla bertako herritarrentzat: aziendarentzat nahiz beraientzat bere fruituak bazka bezala erabiliz, altzariak egiteko egurra bereiziz, edo itzala emateko besterik gabe; hori bere izakera erlijioso, historiko edo besterik gabe bere adinagatik zuhaitzak izate nabarmena eskuratu ez bazuen, zeinarekin lotura afektibo sakona sortzen zen.  Zuhaitz hauek gure ondare natural eta kulturalaren zatia dira, kontserbatu beharrean gauden ondarea.
No podemos olvidar que muchos de estos árboles que aún hoy podemos contemplar sirvieron durante generaciones a sus vecinos de una u otra manera: aprovechando sus frutos como alimento tanto para el ganado como para ellos mismos, seleccionando la madera para construir muebles o simplemente para darles sombra;  cuando no se había creado una vinculación afectiva con el árbol por haber adquirido una destacada identidad por su carácter histórico, religioso o su longevidad. Estos árboles son parte de nuestro patrimonio natural y cultural, un legado que tenemos la obligación de conservar.


No hay comentarios:

Publicar un comentario